وبلاگ رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده خراسان

                     

هفته هفتم

پنجشنبه 13/6/93

سپاهان - ملوان بندرانزلی -ساعت 18:50-ورزشگاه فولاد شهر

نفت مسجد سلیمان - استقلال -ساعت 18:50-ورزشگاه بهنام محمدی

گسترش فولاد تبریز‌ - نفت تهران -ساعت 17:30-ورزشگاه یادگار امام

استقلال خوزستان ـ پدیده خراسان-ساعت 19-ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه 14/6/93

پیکان تهران ـ فولاد خوزستان--ساعت 18:50-ورزشگاه دستگردی

راه آهن ـ صبای قم--ساعت 18:50-ورزشگاه تختی

سایپای البرز- ذوب آهن- ساعت 17:30-ورزشگاه انقلاب کرج

پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 18:50-ورزشگاه آزادی
                 


هفته هشتم

پنجشنبه 20/6/93

نفت تهران- استقلال-ساعت 18:45-ورزشگاه تختی

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز –ساعت 18:50-ورزشگاه غدیر اهواز

پدیده خراسان ـ سپاهان-ساعت 16:45-ورزشگا ثامن مشهد

جمعه 21/6/93

تراکتورسازی تبریز - راه آهن ـ ساعت 19-یادگار امام

صبای قم - استقلال خوزستان ـ ساعت 18:45-ورزشگاه یادگار امام قم

ذوب آهن - پیکان تهران ـ ساعت 18:35-ورزشگاه فولاد شهر

ملوان بندرانزلی ـ سایپای البرز- ساعت 17-تختی انزلی

پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان- ساعت 18:40-آزادی

هفته نهم

پنجشنبه 27/6/93

راه آهن ـ پرسپولیس- ساعت 18:30-تختی

استقلال خوزستان - تراکتورسازی تبریز ـ -ساعت 18:40-غدیر

سپاهان- صبای قم - ساعت 18:30-فولاد شهر

جمعه 28/6/93

پیکان تهران- ملوان بندرانزلی- ساعت 18:30-دستگردی

گسترش فولاد تبریز ـ ذوب آهن- ساعت 17-یادگار امام

نفت مسجد سلیمان ـ نفت تهران-ساعت 18:40-ورزشگاه بهنام محمدی

سایپای البرز - پدیده مشهد ـ ساعت 17-انقلاب کرج

استقلال تهران - فولاد خوزستان ـ ساعت 18:30-آزادی

هفته دهم

پنجشنبه 3/7/93

پرسپولیس - استقلال خوزستان ـ ساعت 17:20-آزادی

صبای قم ـ سایپای البرز-ساعت 17:25-یادگار امام

ملوان بندرانزلی ـ گسترش فولاد تبریز-ساعت 16-تختی

راه آهن ـ نفت مسجد سلیمان- ساعت 17:20-تختی

جمعه 4/7/93

پدیده خراسان - پیکان تهران ـ ساعت 159:15-ثامن

تراکتورسازی تبریز‌ - سپاهان-ساعت 17:40 یادگار امام

فولاد خوزستان ـ نفت تهران-ساعت 17:30 -غدیر

ذوب آهن ـ استقلال تهران-ساعت 17:20-فولاد شهر

هفته یازدهم

پنجشنبه 10/7/93

استقلال تهران - ملوان بندرانزلی ـساعت 17:10 –آزادی

گسترش فولاد تبریز ـ پدیده خراسان -ساعت 15:45-یادگار

استقلال خوزستان - راه آهن ـ ساعت 17:20-غدیر

نفت تهران ـ ذوب آهن-ساعت 17:10-تختی

جمعه 11/7/93

سایپای البرز - تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 16-انقلاب

نفت مسجد سلیمان- فولاد خوزستان –ساعت 17:20 –شهید بهنام محمدی

پیکان تهران ـ صبای قم- ساعت 17:10-دستگردی

سپاهان - پرسپولیس –ساعت 17:10-فولاد شهر

هفته دوازدهم

سه شنبه 29/7/93

پرسپولیس ـ سایپای البرز-ساعت 16:50-آزادی

راه آهن ـ سپاهان-ساعت 16:50-تختی

استقلال خوزستان ـ نفت مسجد سلیمان- ساعت 17-غدیر

صبای قم- گسترش فولاد تبریز- ساعت 16:50-یادگار

پدیده خراسان- استقلال تهران -ساعت 15-ثامن مشهد

چهارشنبه 30/7/93

ملوان بندرانزلی‌ - نفت تهران-ساعت 15:15-تختی

تراکتورسازی تبریز ـ پیکان تهران-ساعت 17-یادگار امام

ذوب آهن - فولاد خوزستان ـ ساعت 16:50-فولاد شهر

هفته سیزدهم

پنجشنبه 8/8/93

پیکان تهران ـ پرسپولیس-ساعت 16:40-تختی

فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی ـ ساعت 16:50-غدیر

جمعه 9/8/93

سایپای البرز - راه آهن ـ ساعت 16:40-انقلاب کرج

گسترش فولاد تبریز- تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 16:50-یادگار امام تبریز

سپاهان - استقلال خوزستان –ساعت 16:40-فولاد شهر

پدیده خراسان - نفت تهران-ساعت 16:35-تختی

استقلال تهران ـ صبای قم- ساعت 16:35-آزادی

نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن - ساعت 16:50-بهنام محمدی

هفته چهاردهم

پنجشنبه 15/8/93

راه آهن ـ پیکان تهران-ساعت 15:15-تختی

پرسپولیس - گسترش فولاد تبریز ـ ساعت 16:30-آزادی

سپاهان - نفت مسجد سلیمان ـ ساعت 15:15-فولاد شهر

جمعه 16/8/93

ملوان بندرانزلی ـ ذوب آهن-ساعت 15:15-تختی انزلی

تراکتورسازی تبریز ـ استقلال-ساعت 16:30-یادگار امام تبریز

استقلال خوزستان ـ سایپای البرز-ساعت 15:15-غدیر اهواز

پدیده خراسان - فولاد خوزستان -ساعت 14:30-ثامن مشهد

صبای قم ـ نفت تهران-ساعت 15:30-یادگار امام قم

هفته پانزدهم

پنجشنبه 29/8/93

گسترش فولاد تبریز - راه آهن ـ ساعت 15-یادگار امام

نفت مسجد سلیمان - ملوان بندرانزلی –ساعت 16:25-بهنام محمدی

نفت تهران - تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 15- تختی

پیکان تهران - استقلال خوزستان ـ ساعت 15-دستگردی

فولاد خوزستان ـ صبای قم-ساعت 16:25-غدیر اهواز

ذوب آهن - پدیده مشهد ـ -ساعت 15-فولاد شهر

سایپای البرز - سپاهان ـ -ساعت 15-انقلاب کرج

جمعه 30/8/93

استقلال ـ پرسپولیس-ساعت 14:45-آزادی

هفته شانزدهم

پنج شنبه 13 آذر 1393

گسترش فولاد-استقلال‌خوزستان- ساعت15:00-یادگار امام تبریز

پیکان - سپاهان 15:00-ورزشگاه دستگردی

نفت تهران - پرسپولیس 16:15-تختی

نفت.مسجد سلیمان- سایپا 16:15-بهنام محمدی

جمعه 14 آذر 1393

استقلال-راه آهن 16:15-آزادی

ملوان-پدیده خراسان 15:00-تختی انزلی

فولاد‌ خوزستان -تراکتورسازی15:00- غدیر اهواز

ذوب آهن -صبا 15:00-فولاد شهر

هفته هفدهم

پنج شنبه 20 آذر 1393

راه آهن - نفت تهران ساعت 15:00-تختی

سپاهان - گسترش فولاد ساعت 15:00-فولاد شهر

استقلال‌خوزستان- استقلال تهران-ساعت16:20- غدیر اهواز

جمعه 21 آذر 1393

صبا-ملوان-ساعت15:00-یادگار امام

تراکتورسازی - ذوب آهن 15:00-یادگار امام تبریز

سایپا - پیکان 15:00-انقلاب کرج

پرسپولیس - فولاد‌ خوزستان 16:20-آزادی

پدیده خراسان - نفت مسجد سلیمان 15:00- ثامن مشهد

هفته هجدهم

دوشنبه 13 بهمن 1393

ملوان - تراکتورسازی 

نفت تهران - استقلال‌خوزستان

نفت مسجد سلیمان - پیکان

ذوب آهن - پرسپولیس

سه شنبه 14 بهمن 1393

فولاد‌ خوزستان -راه آهن

گسترش فولاد -سایپا

صبا - پدیده خراسان

استقلال - سپاهان

هفته نوزدهم

شنبه 18 بهمن 1393

پرسپولیس - ملوان

یک شنبه 19 بهمن 1393

تراکتور - پدیده خراسان

پیکان - گسترش

استقلال ‌خوزستان -فولاد‌ خوزستان

سایپا - استقلال

نفت.مسجد سلیمان - صبا

سپاهان - نفت تهران

دوشنبه 20 بهمن 1393

راه آهن - ذوب آهن

هفته بیستم

جمعه 24 بهمن 1393

ملوان - راه آهن

صبا - تراکتورسازی

استقلال - پیکان

فولاد‌ خوزستان - سپاهان

پدیده خراسان - پرسپولیس

نفت تهران - سایپا

شنبه 25 بهمن 1393

گسترش - نفت.مسجد سلیمان

ذوب آهن - استقلال ‌خوزستان

هفته بیست و یکم

پنج شنبه 30 بهمن 1393

نفت مسجد سلیمان -تراکتورسازی

پیکان - نفت تهران

سایپا - فولاد‌ خوزستان

پرسپولیس - صبا

جمعه 1 اسفند 1393

راه آهن - پدیده خراسان

استقلال‌خوزستان -ملوان

گسترش فولاد -استقلال تهران

سپاهان - ذوب آهن

هفته بیست و دوم

جمعه 15 اسفند 1393

صبا - راه آهن

ملوان - سپاهان

پدیده خراسان -استقلال‌ خوزستان

استقلال - نفت مسجد سلیمان

ذوب آهن - سایپا

یک شنبه 17 اسفند 1393

تراکتورسازی - پرسپولیس

نفت تهران - گسترش فولاد

فولاد‌ خوزستان - پیکان

هفته بیست و سوم

پنج شنبه 21 اسفند 1393

راه آهن - تراکتورسازی

گسترش - فولاد‌ خوزستان

استقلال - نفت تهران

نفت مسجد سلیمان پرسپولیس

جمعه 22 اسفند 1393

سایپا - ملوان

استقلال‌خوزستان -صبای قم

پیکان - ذوب آهن

سپاهان - پدیده خراسان

هفته بیست و چهارم

جمعه 14 فروردین 1394

پرسپولیس - راه آهن

تراکتورسازی -استقلال‌خوزستان

فولاد‌ خوزستان-استقلال

صبا-سپاهان

نفت تهران- نفت مسجد سلیمان

شنبه 15 فروردین 1394

ملوان - پیکان

ذوب آهن - گسترش فولاد

پدیده خراسان -سایپا

هفته بیست و پنجم

جمعه 21 فروردین 1394

نفت مسجد سلیمان - راه آهن

گسترش فولاد -ملوان

پیکان - پدیده خراسان

استقلال تهران -ذوب آهن

سایپا - صبا

یکشنبه 23 فروردین 1394

سپاهان - تراکتورسازی

استقلال‌ خوزستان -پرسپولیس

نفت تهران -فولاد‌ خوزستان

هفته بیست و ششم

پنج شنبه 27 فروردین 1394

تراکتورسازی -سایپا

فولاد‌.خوزستان -نفت.مسجد سلیمان

پرسپولیس - سپاهان

ذوب آهن - نفت تهران

جمعه 28 فروردین 1394

راه آهن - استقلال‌خوزستان

ملوان - استقلال

پدیده خراسان -گسترش فولاد

صبای قم - پیکان

هفته بیست و هفتم

شنبه 5 اردیبهشت 1394

سپاهان - راه آهن

گسترش فولاد - صبا

نفت.مسجد سلیمان- استقلال‌خوزستان

استقلال تهران - پدیده خراسان

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

نفت تهران -ملوان

پیکان - تراکتورسازی

فولاد‌.خوزستان -ذوب آهن

سایپا - پرسپولیس

هفته بیست و هشتم

جمعه 11 اردیبهشت 1394

راه آهن - سایپا

ملوان - فولاد‌ خوزستان

تراکتورسازی -گسترش فولاد

استقلال‌خوزستان -سپاهان

پرسپولیس - پیکان

پدیده خراسان -نفت تهران

صبای قم - استقلال

ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان

هفته بست و نهم

دوشنبه 21 اردیبهشت 1394

پیکان - راه آهن

ذوب آهن - ملوان

استقلال - تراکتورسازی

گسترش فولاد -پرسپولیس

سایپا - استقلال‌خوزستان

فولاد‌.خوزستان -پدیده خراسان

نفت تهران -صبا

نفت مسجد سلیمان- سپاهان

هفته سی‌ام

جمعه 25 اردیبهشت 1394

راه آهن- گسترش فولاد

ملوان- نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی- نفت تهران

استقلال‌خوزستان - پیکان

صبای قم -فولاد‌.خوزستان

پدیده.خراسان- ذوب آهن

پرسپولیس -استقلال

سپاهان -سایپا
googlereader googleplus stumbleupon digg cloob twitter facebook
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic